ytatyC

12 tekstów – auto­rem jest yta­tyC.

Lu­biłam mój to­warzys­ki grób, sa­ma go so­bie wy­kopałam i z ra­dością się w nim położyłam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 września 2010, 01:07

Nie chciałam być niewol­nicą moich uczuć do Ciebie.

N for E 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 lipca 2010, 22:57

Po­kochałam Cię.Miałam chy­ba 12 lat.Trzy la­ta zbierałam się na od­wagę żeby się do Ciebie odez­wać , tak sie bałam swoich uczuć,wiesz...kochając dziew­czynę, że nau­czyłam się jak być sar­kastyczną dziwką,aby czuć się nor­malnie. Piep­rzyłam się z chłopa­kami żeby to zniknęło,ale sie nie udało. Kiedy się zeszłyśmy cho­ler­nie się prze­raziłam, bo...
byłaś je­dyną osobą która mogła zruj­no­wać mi życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lipca 2010, 01:22

Uczy­niłeś mnie słabą. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lipca 2010, 12:23

W miarę upływu dni zdała so­bie sprawę, że jest za młoda, żeby uk­ryć to, co ma w ser­cu, lecz wys­tar­czająco do­rosła, by wie­dzieć, że zdradzają ją oczy.

Tatiana 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lipca 2010, 00:03

Poz­nałem dziew­czy­ne, zu­pełnie przy­pad­kiem, nie szu­kałem tej zna­jomości. Zaczęliśmy roz­ma­wiać,a ja po­myślałem ,że już do końca życia chcę pro­wadzić tę rozmowe. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lipca 2010, 00:28

Jeździec miedziany

W miarę upływu dni zdała so­bie sprawę, że jest za młoda, żeby uk­ryć to, co ma w ser­cu, lecz wys­tar­czająco do­rosła, by wie­dzieć, że zdradzają ją oczy. 

opowiadanie • 15 lipca 2010, 00:42

Męska psychi­ka jest jak rośli­na. Pot­rze­buje wo­dy,ale też po­wiet­rza do od­dycha­nia. Zbyt wczes­ne za­pew­nienie mężczyźnie nad­mier­ne­go poczu­cia bez­pie­czeństwa jest tym sa­mym co nad­mier­ne pod­le­wanie rośli­ny. To ją zabija. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lipca 2010, 01:39

Kiedy już myślałam, że nie może być le­piej ,ulożył się na łyżeczkę. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 lipca 2010, 12:30

po­myślała wte­dy... mie­szka­my w cen­trum zachod­niej cy­wili­zac­ji lecz jes­teśmy tak zdes­pe­rowa­ni i 
sprag­nieni uczu­cia ,że szu­kamy go na­wet w czys­tym seksie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 lipca 2010, 20:22

ytatyC

ytatyC

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność